Producenci
Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Mad Music Shop (sklep.madmusic.pl)

§ 1 Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne dla sklepu Mad Music Shop, oferującego sprzedaż instrumentów muzycznych, produktów profesjonalnych, w tym oświetlenia i nagłośnienia oraz pokrowców, toreb i walizek na sprzęt muzyczny.

 1. Sklep internetowy Mad Music Shop (zwany dalej: Sklepem), dostępny pod adresem internetowym sklep.madmusic.pl, prowadzony jest przez Adama Barczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mad Music Agency Adam Barczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), identyfikującej się NIP: 898-21-49-801 oraz REGON: 301965032
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i skierowany jest zarówno do Konsumentów (klientów indywidualnych), jak i do Przedsiębiorców (klientów biznesowych korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://sklep.madmusic.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego Mad Music Shop, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na produkty z oferty Sklepu, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowana oraz odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. zaakceptowanie plików Cookies przez przeglądarkę Użytkownika poprzez akceptację warunków zawartych w Polityce Prywatności,
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail,jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę.
 8. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący –na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 2 Definicje

Definicje terminów zastosowanych w niniejszym regulaminie:

 1. Sprzedawca – MAD MUSIC AGENCY ADAM BARCZAK z siedzibą w Uciechów, ul. Długa 61 63-430 Odolanów, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:898-21-49-801, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług.
 2. Sklep – platforma internetowa zarządzana przez Sprzedawcę i pozwalająca Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny poprzez domenę internetową: sklep.madmusic.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach korzystania ze Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 7. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży, Umowę o świadczenie usług i Umowę zawartą na odległość.
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie,umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika w Sklepie.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 12. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów,oznaczenia producentów towarów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów i podglądu dodatkowych kosztów.
 15. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym na stronie Sklepu.
 16. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych wymaganych do realizacji zamówienia.
 17. Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 18. Shoper – Dreamcommerce S.A z siedzibą w Krakowie , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171 , o kapitale zakładowym w wysokości 2 811 500,00zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9452156998
 19. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu,nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 20. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, w szczególności o tematyce dotyczącej Sprzedawcy oraz jego oferty i prowadzonych przez niego działań marketingowych (w tym oferty handlowe).
 21. Firma obsługująca płatności – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

§ 3 Dane kontaktowe sklepu

 1. Adres Sprzedawcy:
  Uciechów, ul. Długa 61
  63-430 Odolanów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@madmusic.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 667-48-78-78
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 41 2490 0005 0000 4500 3473 3109
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00

§ 4 Zakładanie konta w sklepie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji konta Użytkownika.
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych w nim danych,
  2. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą danych Użytkownika (loginu i hasła dostępu przypisanego do konta), z wykorzystaniem odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracja w Sklepie a także wszelkie inne czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która ma podstawy prawne do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 5. Sprzedawca ma prawo zażądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość i moce prawne.
 6. W przypadku każdorazowej zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji,Użytkownik zobowiązany jest je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy,korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym dokumentowane są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w Sklepie w związku z zawieranymi Umowami. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp m.in. do panelu zawierającego historie zamówień w Sklepie.
 8. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 9. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła Użytkownika ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądaniado Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 11. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
 13. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 5 Zasady składania zamówień

 1. Użytkownik korzystając ze Sklepu ma możliwość zapoznania się z opisem, cechami i parametrami technicznymi produktów w ofercie Sklepu, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi dla towarów i usług. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na łamach Sklepu jasnych i aktualnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Sklepu. Wszelkie niejasności czy dodatkowe informacje istotne dla Użytkownika i związane z zawieraną umową Sprzedawca wyjaśnia niezwłocznie nawiązując kontakt z Klientem.
 2. Sprzedawca informacyjnie i nie ograniczając prawa rękojmi przysługującego Użytkownikowi zaznacza, iż zdjęcia produktów prezentowane w Sklepie to fotografie poglądowe, w związku z czym zamówiony produkt ze względu na uwarunkowane naturalne i specyfikę materiału, czy innych różnic produkcyjnych może czasami odbiegać od przedstawianych fotografii produktu umieszczonej w Sklepie.
 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone przy produktach z oferty Sklepu,zawarte na stronach Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Produkty, które zamierza nabyć. Podczas wykonywania tych czynności Użytkownik może zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie Produktów.
 5. Po ostatecznym wyborze Produktów do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może składać się z kilku pól, służących do określenia adresu dostawy,sposobu dostawy i sposobu dokonania płatności.
 6. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nie prawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Formularzu.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia bądź informuje o odstępstwach dot. realizacji zamówienia(co zawsze wymaga zgody ze strony Użytkownika i przesłania po takiej akceptacji przez Sprzedawcę informacji o aktualizacji warunków zamówienia) na dane kontaktowe podane przez Użytkownika przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, jeżeli Sprzedawca ma możliwość realizacji zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
 10. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  2. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  3. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in.płatności i dostawy);
  4. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  5. sposób płatności;
  6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny opisaną w punkcie 11 § 5;
  7. informację o prawie do rękojmi;
 11. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. W celu zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 12. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 13. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sklep zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6 Metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Uciechów, ul. Długa 61 63-430 Odolanów
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  4. Płatności elektroniczne
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 7 Realizacja zamówień i dostawa towaru

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, zgodnie z wybraną opcją i jej prognozowaną kwotą,wyświetlaną w Koszyku..
 4. Jeżeli towar został zamówiony do godziny 13:00:
  1. w przypadku pobrania – wysyłka nastąpi tego samego dnia;
  2. przypadku przedpłaty – wysyłka nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie firmy;
  3. przesyłki wysyłane kurierem GLS powinny dotrzeć na następny dzień roboczy po wysłaniu;
  4. przesyłki wysyłane Pocztą Polską powinny dotrzeć w ciągu 24h-48h;
 5. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 6. Towar w zależności od gabarytów i wagi oraz wartości wysyłany jest za pośrednictwem:
  1. GLS: przedpłata lub pobranie
  2. Poczta Polska: przedpłata lub pobranie (możliwy odbiór w punkcie)
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 8. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 9. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§ 8 Gwarancje

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy
 3. Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności poprzez formy kontaktu dostępne w § 3.
 3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna i nie wpływa na funkcjonalność produktu.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji, a także numer telefonu i adres e-mail,
  3. przedmiot realizacji (nazwa, kolor, rozmiar, model, producent),
  4. przyczynę reklamacji, opisaną jak najbardziej szczegółowo,
  5. żądanie rozpatrzenia reklamacji,
  6. podpis własnoręczny zamawiającego.
 8. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
 9. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail,wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.
 10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
 11. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§ 10 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej,pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 5. Konsument może skorzystać z zamieszczonego na stronie Sklepu wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu towarem.
 8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 9. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
 10. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i/lub technicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedający.
 2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu dostawy i realizacji Zamówienia, w tym ewentualnego przeprowadzania dodatkowych procesów, np. reklamacje i gwarancje.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności,udostępnionej na stronie Sklepu.
 4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (np. Newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres info@madmusic.pl lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Uciechów, ul. Długa 61 63-430 Odolanów
 8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  5. korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa,postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 13 Postanowienia końcowe i zastrzeżenia

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją jednej z usług lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres e-mail.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 7. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@madmusic.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Formy płatności Blue Media

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl